School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ouderbetrokkenheid en -participatie

Onze Jenaplanschool is een leef-werkgemeenschap van kinderen, stamgroepleiders en ouders/verzorgers. We hebben als gezamenlijk doel om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ouders/verzorgers zijn daarbij weliswaar primair verantwoordelijk voor het opvoeden en de stamgroepleiders voor het leren, maar een deel van het opvoeden gebeurt op school en thuis wordt immers ook geleerd. Samen zijn wij een drie-eenheid waarin opvoeden en leren van groot belang is. Daarom is een goede samenwerkingsrelatie tussen de ouders/verzorgers en de stamgroepleiders essentieel. Kinderen laten opgroeien tot actieve en verantwoordelijke burgers is één van de doelen van ons onderwijs. Een actieve opstelling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en stamgroepleiders voor alles wat met de schoolgemeenschap te maken heeft geeft kinderen daarin een goed voorbeeld. Samen vormen wij een mini-maatschappij, samen zij wij Jenaplanschool Heerde!

Onze medezeggenschapsraad
Op onze school is een actieve medezeggenschapsraad die samengesteld is uit twee ouders en twee personeelsleden. De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De bezetting van de huidige MR ziet er als volgt uit:

Namens de ouders:
- Jelle (voorzitter)
- Henry

Namens het team:
- Linda (secretaris)
- Marjolein

Bouwouders
De onder-, midden- en bovenbouw heeft twee bouwouders. Zij helpen mee met verschillende hand- en spandiensten in de betreffende bouw (te denken valt aan: de jaaropening, sinterklaasviering, kerstviering en Koningsspelen). De bouwouders kunnen twee jaar verbonden blijven aan een bouw. Het kan incidenteel voorkomen dat bouwouders zich langer of korter verbinden aan een bouw. Daarnaast nemen Bouwouders nieuwe ouders/verzorgers mee in het reilen en zeilen van de school.

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram