School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

School

waar je leert

samenleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Stichting Jenakids

Stichting Jenakids
Beatrixweg 30
8181LE Heerde
Email: jenakids.jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl
KvK nummer: 57428077
RSIN nummer: 852575774

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:                       Kim (ouder)
Penningmeester:            Froukje (stamgroepleider) 
Secretaris:                        Herma (ouder)
Lid:                                    Jodi (ouder)
Lid:                                    Aline (ouder)


Inleiding
Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papier Acties en uit onze jaarlijkse Oud IJzer Actie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders zuiver besteed wordt aan extra’s. Hierbij kunt u denken aan activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal.

Voor meer informatie over onze Oud Papier Actie klikt u hier. Voor meer informatie over onze Oud IJzer Actie klikt u hier.

Zie ook ons Beleidsplan 2021-2022 en Huishoudelijk Reglement 2021-2022.

Doel van Jenakids
Het doel van de stichting Jenakids is om extra’s in het onderwijs mogelijk te maken voor de leerlingen van de Jenaplanschool Heerde.
Subdoelstellingen zijn:
- Het scheppen van een stabiele financiële basis ter ondersteuning van de gewenste activiteiten van de school waar de overheid niet in voorziet.
- Goed financieel beheer uit te oefenen over de gelden. 

Alle activiteiten waar geld in omgaat, die niet afkomstig zijn van het reguliere onderwijsbudget, vallen onder stichting Jenakids zoals o.a. de gelden van:
- vrijwillige ouderbijdrages;
- acties en projecten (oud papier acties, oud ijzer actie, etc.);
- alle derdengelden uit sponsoring en subsidies.

Stichting Jenakids heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkwijze
De organisatie van de stichting kenmerkt zich door een direct contact met de schoolleiding en de MR van de Jenaplanschool Heerde school. Ouderbetrokkenheid bij de Jenaplanschool Heerde staat bij ons hoog in het vaandel. Het past binnen de visie op school, waar ouders nadrukkelijk een rol spelen en bijdrage leveren aan de leefgemeenschap op school. Jenakids, met daaraan gekoppeld commissies en acties, biedt verder een platform voor ontmoeting en onderlinge contacten tussen de ouders, die elkaar op een andere manier leren kennen door samen leuke activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het welzijn van hun kinderen op school.

Jaarlijks wordt vastgesteld waaraan de gelden besteed gaan worden in het komende schooljaar en alle cijfers worden vastgelegd in de begroting. Dit gebeurt in overleg tussen het bestuur en de schoolleiding, maar leerkrachten, ouders en leerlingen mogen ook hun wensen en/of ideeën bij Jenakids indienen. De jaarlijkse begroting wordt tevens voorgelegd aan de MR. Hierdoor is er voldoende draagkracht voor de plannen die met stichtingsgelden gerealiseerd gaan worden.
De geldstromen zijn eenduidig en transparant weergegeven in het rekeningoverzicht van de penningmeester. De kascontrolecommissie zal minimaal één keer per jaar een controle van de financiële cijfers uitvoeren. Na goedkeuring ontvangt de penningmeester een verslag van de kascontrolecommissie. In het communicatiemiddel Parro van Jenaplanschool Heerde informeert de kascontrolecommissie de ouders/verzorgers over hun bevindingen.

Bij aanvang van ieder schooljaar wordt er in samenspraak met het team een wensenlijstje gemaakt. De inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrages, de Oud IJzer Actie en de Oud Papier Acties worden volledig besteed aan de realisatie van deze wensen.

 

Wat realiseerde Stichting Jenakids in 2022-2023 voor onze kinderen? 

 • Jaaropening
 • Schoolreizen en kamp (busvervoer)
 • Budgetten voor de stamgroepen
 • Abonnementen kindertijdschriften
 • Boekenbudget/Kinderboekenweek
 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Buiten - en binnen-spelmateriaal
 • Theaterviering (schoolbreed)
 • Attentie kinderen Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Kippen (voer, voerkist en schaduwdoek)
 • Moestuin benodigdheden
 • Jenakidsdag: Mad Science
 • JBL Speakers
 • Workshops vrijdagmiddag
 • Picknicktafels
 • Voetballen
 • Kletstheater

Wat staat er in de begroting van Stichting Jenakids voor 2023-2024?

 • Schoolreizen en schoolkampen (busvervoer) 
 • Abonnementen kindertijdschriften en Disney Plus
 • Boekenbudgetten voor de stamgroepen
 • Budgetten (leermiddelen/excursies/thema inrichting) voor de stamgroepen  
 • Kerstviering 
 • Sinterklaasviering 
 • Koningsspelen 
 • Kinderraad budget 
 • Kippen (voer)
 • Moestuin benodigdheden
 • Attentie kinderen Avondvierdaagse
 • Theaterviering (schoolbreed)
 • Afscheid groep 8 
 • Workshops vrijdagmiddag
 • En de wensen die nog aangevraagd worden...

 Stichting Jenakids voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze kinderen.


Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram